Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Wciągniki elektryczne, a sterfy zagrożone wybuchem

Wciągniki to idealne rozwiązanie do transportu ładunków w magazynach, zakładach przemysłowych oraz na budowach. Dzięki swojej różnorodności znajdują zastosowanie w każdych warunkach, nawet tych potencjalnie niebezpiecznych. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nawet na użytkowanie wciągników elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
W tym artykule podpowiadamy jaka wciągarka elektryczna będzie spełniała wszystkie niezbędne normy do użytkowania w obszarze zagrożenia wybuchem i jednocześnie będzie funkcjonalna.

Strefa zagrożenia wybuchem to specyficzne miejsce, w którym występuje mieszanina powietrza z substancjami palnymi w określonych stężeniach. Jest to obszar, w którym po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą mieszaninę.
Zapłon w strefie zagrożenia może być przyczyną wybuchu stanowiącego poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz skutkować zniszczeniem obiektu i instalacji produkcyjnych. Do powstania zapłonu mieszaniny potrzebna jest minimalna energia zapłonu, czyli najmniejsza energia kondensatora w obwodzie elektrycznym. Wyładowanie powoduje zapłon mieszaniny i rozprzestrzenienie się płomienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wprowadzono podział obszaru zagrożonego wybuchem na strefy. Klasyfikacja ta pomocna jest przy doborze odpowiednich urządzeń oraz w celu dokładniejszego nadzorowania określonej strefy.

Podział stref zagrożonych wybuchem dla atmosfer gazowych:

 • strefa 0 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny łatwopalnych gazów z powietrzem występuje stale lub przez większość czasu,
 • strefa 1 – atmosfera wybuchowa wynikająca z mieszaniny gazów z powietrzem występuje sporadycznie,
 • strefa 3 – obszar, gdzie atmosfera wybuchowa nie występuje. Jeśli jednak nastąpi, trwa krótko.

Dla pyłów, proszków oraz włókien podział jest następujący:

 • strefa 20 – obszar stale utrzymującego się w powietrzu obłoku palnego,
 • strefa 21 – miejsce sporadycznego występowania atmosfery wybuchowej w postaci chmury palnego pyłu,
 • strefa 22 – atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnej pracy, a w przypadku jej zaistnienia trwa krótki czas.

Podstawowym źródłem inicjującym wybuch jest podwyższona temperatura pochodząca od urządzeń elektronicznych, elektrycznych oraz od nagrzanych powierzchni. Nagrzane powierzchnie emitują ciepło, które podgrzewa mieszaninę. Wiąże się to z ryzykiem samozapłonu. Innymi, bezpośrednimi źródłami zapłonu są iskry mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. Do tej grupy należą również wyładowania łukowe, statyczne oraz atmosferyczne.
Strefa zagrożenia wybuchem to miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność. Zasady bezpieczeństwa, łącznie ze specyfiką urządzeń wykorzystywanych w takich środowiskach określa szereg norm.

Parlament Europejski i Rada Europejska wydały dyrektywę ATEX. Powstała w celu ustalenia jednakowych standardów dotyczących bezpieczeństwa oraz specyfikacji urządzeń wykorzystywanych w obszarach zagrożenia wybuchem. Obowiązuje ona również w Polsce. Dyrektywa ATEX 94/9/WE UE określa kryteria techniczne sprzętu stosowanego w strefie zagrożenia wybuchem. Sprzęt mający certyfikat ATEX (deklarację zgodności WE) jest jedynym, jaki może znaleźć się w omawianym środowisku. Wybierając odpowiednie urządzenie, które ma być wykorzystywane w strefie niebezpiecznej należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowania. Na obudowie każdego z nich powinny znaleźć się symbole, które podpowiedzą, w jakiej strefie sprzęt może być bezpiecznie użytkowany.

Warto zatem bliżej przyjrzeć się oznaczeniom oraz podziałowi urządzeń według dyrektywy ATEX. Zasadniczo rozróżnia się dwie główne grupy:

 • I – określa grupę urządzeń stosowanych w górnictwie, gdzie panuje zagrożenie metanowe oraz ryzyko wybuchu pyłu węglowego,
 • II – wszelkie urządzenia, które można bezpiecznie użytkować w miejscach występowania atmosfery wybuchowej (z wyjątkiem kopalni).

W grupie pierwszej wyodrębnia się dwie kategorie: M1 (sprzęt z wysokim poziomem zabezpieczenia. W przypadku awarii jednego elementu zabezpieczenia, drugi – niezależny zapewnia pożądany poziom bezpieczeństwa) oraz M2. W tej kategorii znajdują się urządzenia z wysokim poziomem zabezpieczenia zarówno podczas normalnej pracy, jak i w trudnych warunkach środowiskowych. W momencie wystąpienia atmosfery wybuchowej samoczynnie następuje odłączenie napięcia zasilania.

W grupie drugiej natomiast wyróżnia się trzy kategorie:

 • Kategoria 1 – urządzenia z wysokim zabezpieczeniem, przeznaczone do pracy w warunkach, gdzie atmosfera wybuchowa utrzymuje się cały czas. W przypadku awarii jednego z elementów zabezpieczających odpowiedni poziom bezpieczeństwa zapewnia inny, niezależny.
 • Kategoria 2 – sprzęt przeznaczony do pracy zarówno w normalnym środowisku, jak i w takim, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej. Sprzęt zaliczany do tej kategorii posiada wysoki poziom zabezpieczenia.
 • Kategoria 3 – urządzenia z normalnym poziomem zabezpieczenia. Przeznaczone do użytkowania w miejscach, gdzie istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Pamiętać też trzeba, iż urządzenia z danej kategorii mogą być stosowane w określonych strefach:

 • w strefie 0 i 20 stosuje się wyłącznie urządzenia kategorii 1,
 • w strefie 1 i 21 tylko urządzenia należące do kategorii 1 i 2,
 • w strefie 2 i 20 sprzęt zakwalifikowany do kategorii 1, 2 oraz 3.

Wymagania w stosunku do urządzeń w zależności od strefy wybuchowej oraz spodziewanego źródła zapłonu określone są w normie PN-EN-1127.

Każde urządzenie musi być oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami. Umieszczenie na produkcie opisu pomaga w odpowiednim doborze sprzętu do strefy, w której będzie użytkowany. Zgodnie z normą PN-EN-1127 opis znajdujący się na urządzeniu powinien zawierać symbol ,,Ex'', informację o zastosowanym zabezpieczeniu przeciwwybuchowym i jego poziomie, klasie temperatury oraz atmosferze pracy (symbol G oznacza, iż dane urządzenie przeznaczone jest do stosowania w atmosferze wybuchowej wytworzonej przez gazy, natomiast D – w pyłowym środowisku wybuchowym). Ponadto musi widnieć symbol grupy i podgrupy. Mając na uwadze powyższe informacje, można poszukać odpowiedniego modelu podnośnika. Dobór wysokiej jakości sprzętu pozwoli na bezpieczną i bezawaryjną pracę.

Wciągniki elektryczne stosowane w warunkach potencjalnego zagrożenia muszą być odpowiednio zaprojektowane. Wyeliminowanie ewentualnych źródeł zapłonu oraz budowa przeciwwybuchowa zapewnia bezpieczne użytkowanie sprzętu. Tego typu wciągniki idealnie sprawdzają się w przemyśle chemicznym. Dodatkowo zabezpieczona obudowa farbą epoksydową stanowi mocną ochronę i zapewnia długotrwałą eksploatację. Warto pamiętać o tym, aby dokonywać zakupu urządzeń w profesjonalnym sklepie. Daje to gwarancję dobrego wyboru oraz pewność, że sprzęt jest wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami.

Ze względu na wyjątkową specyfikację podnośników elektrycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, są one towarem dostępnym w naszym sklepie wyłącznie na specjalne zamówienie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży sklepu, pod numerem telefonu: 535 401 000 lub 613 076 600.