Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie - jakie są przepisy i o czym pamiętać?

Magazynowanie stanowi ważny element łańcucha logistycznego, wpływając w istotny sposób zarówno na efektywność dostaw, jak i zysk przedsiębiorcy. Dotyczy to wielu branż, począwszy od spożywczej po budowlaną i chemiczną. Składowanie niektórych materiałów może nieść ze sobą duże ryzyko pożaru. Dotyczy to zwłaszcza substancji i preparatów, które z uwagi na ich właściwości fizyko-chemiczne są podatne na zapłon albo przyczyniają się do łatwego rozprzestrzeniania ognia. To z kolei może wiązać się nie tylko ze stratami finansowymi, ale również utratą zdrowia, a nawet życia pracowników i innych przebywających na terenie magazynu osób. Dlatego tak istotne są środki ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Ochrona przeciwpożarowa niezbędna jest w każdym magazynie niezależnie od rodzaju składowanych w nim materiałów. Natomiast dobór środków ochrony przeciwpożarowej należy uzależnić od kilku czynników, w tym właśnie od rodzaju magazynowanych towarów.

Ochrona przeciwpożarowa przepisy

Zabezpieczenia na wypadek pożaru powinny być stosowane w każdym pomieszczeniu magazynowym. Zasady przeciwpożarowe, którymi należy się kierować, zostały określone w obowiązujących przepisach prawa. Jak powinno wyglądać BHP w magazynie, dowiadujemy się z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Podstawą prawną do sporządzenia ww. dokumentu jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa warunki ochrony przeciwpożarowej budynków zakwalifikowanych do kategorii PM (produkcyjno - magazynowe). Każdy taki obiekt powinien spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z klasy odporności pożarowej, do której został przyporządkowany na podstawie takich kryteriów jak obciążenie ogniowe, wysokość, zagrożenie wybuchem. Wyróżniamy pięć klas odporności pożarowej od A do E, przy czym najwyższa jest klasa A, a najniższa E.

Podstawowe zasady przeciwpożarowe w magazynie

Zasady przeciwpożarowe, które wynikają z obowiązujących w naszym kraju przepisów, mają na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru. W zminimalizowaniu tego ryzyka pomaga stosowanie urządzeń i systemów zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia. Warto pamiętać, że nawet niewielki pożar może przyczynić się do strat finansowych, prowadząc do przestoju w pracy, uszkodzenia składowanych towarów oraz sprzętów wykorzystywanych podczas wykonywanych na określonych stanowiskach obowiązków, a co najważniejsze skutkować uszczerbkiem zdrowia pracowników.

Poza urządzeniami, które pomagają w wykrywaniu pożaru, jego gaszeniu i bezpiecznej ewakuacji osób przebywających wewnątrz magazynu, bardzo ważna jest też świadomość pracowników. Dlatego tak istotne jest ich właściwe przeszkolenie. Przede wszystkim zabronione jest prowadzenie czynności, które mogłyby doprowadzić do powstania lub rozprzestrzeniania się ognia, a w przypadku rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej i ratowniczej utrudnianie wyżej wspomnianych.

Ochrona przeciwpożarowa - obowiązki właściciela magazynu i zarządcy

W kontekście bezpieczeństwa pracowników magazynu, a także składowanych w takim magazynie towarów nie można zapominać o obowiązkach ciążących na właścicielach i zarządcach obiektu. Wymaga się od nich, aby środki ochrony przeciwpożarowej były sprawne pod względem technicznym oraz funkcjonalnym. W obiekcie w widocznych miejscach należy umieścić instrukcje wskazujące sposób postępowania w przypadku pożaru wraz z wyszczególnionymi numerami telefonów alarmowych. Bardzo istotne jest również wyposażenie magazynu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz umieszczenie oznaczeń zgodnych z Polskimi Normami PN-N-01256-01:1992 i PN-N-01256-4:1997 / Az1:2003. Mowa tu między innymi o znakach wskazujących drogi ewakuacyjne oraz lokalizację gaśnic. Oznaczenie może również wskazywać miejsce, w którym znajduje się szafka na klucz ewakuacyjny.

Jakie są środki ochrony przeciwpożarowej?

Właściciel lub zarządca magazynu ma obowiązek zapewnić w obiekcie środki ochrony przeciwpożarowej i spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. W skład wyposażenia przeznaczonego do ochrony przeciwpożarowej takiego obiektu wchodzą:

  • urządzenia gaśnicze (uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie),
  • urządzenia wchodzące w skład systemu przeznaczonego do wykrywania oraz sygnalizowania pożaru,
  • urządzenia oddymiające,
  • hydranty i zawory hydrantowe,
  • oznaczenie dróg ewakuacyjnych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, szafki na klucze ewakuacyjne,
  • klapy odcinające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe,
  • pompownie przeciwpożarowe itp.

Poza wyposażeniem magazynu w systemy ochrony przeciwpożarowej ważne są również szkolenia pracowników, którzy powinni znać zasady przeciwpożarowe, a także regularne przeglądy i konserwacja służących takiej ochronie sprzętów.

Największą wartością dla każdego pracodawcy powinno być życie ludzkie. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej w różnego typu budynkach, również w magazynach. Z tego samego powodu na terenie obiektu powinna być dostępna przenośna apteczka pierwszej pomocy lub metalowa, wisząca apteczka wykonana z odpornej na korozję blachy i hartowanego szkła. Wyposażenie obiektu w odpowiednie akcesoria, systemy i urządzenia jest nie tylko kwestią etyki, ale również zgodności z obowiązującym prawem.