Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Jaki obowiązek spoczywa na pracodawcy w związku z wydzieleniem miejsc niebezpiecznych?

Obowiązek wydzielania miejsc niebezpiecznych na stanowiskach pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

Najważniejszymi punktami rozporządzenia są punkty:
 
1.12 Urządzeniach ochronnych rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia , które spełniają jedną lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:
 
Zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 
Powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej
Nie pozwala na włączenie się ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej. 
 
2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.
 
4.1 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na  terenie zakładu pracy wykonanie i oznakowanie, zgodne z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe
 
6. 1. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.
 
58. 3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
 
82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
 

Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl Magazynuj.pl SSL Certificate Magazynuj.pl

JESTEŚ PEWIEN, ŻE CHCESZ ZAKOŃCZYĆ ZAKUPY?

Jeśli cena jest dla Ciebie za wysoka ZADZWOŃ! 535 401 000 I NEGOCJUJ!