Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Jaki obowiązek spoczywa na pracodawcy w związku z wydzieleniem miejsc niebezpiecznych?

Obowiązek wydzielania miejsc niebezpiecznych na stanowiskach pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

Najważniejszymi punktami rozporządzenia są punkty:
 
1.12 Urządzeniach ochronnych rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia , które spełniają jedną lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:
 
Zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 
Powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej
Nie pozwala na włączenie się ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej. 
 
2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.
 
4.1 Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na  terenie zakładu pracy wykonanie i oznakowanie, zgodne z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe
 
6. 1. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.
 
58. 3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
 
82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.