Magazynuj.pl
Koszyk(0,00 zł)

Jak bezpiecznie składować substancje oraz ciecze szkodliwe i niebezpieczne?

W Polsce regulacje prawne dotyczące magazynowania i składowania materiałów oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych stawiają bardzo szczegółowe wymagania techniczne przed właścicielami magazynów określając rygorystyczne parametry, które musi spełniać każdy z magazynów.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy/kierownika magazynu należą:
  • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu.
  • Organizowanie prac na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych z zapewnieniem pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  • Wyposażenie magazynu w odpowiednie systemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego i organizowanie kontroli i konserwacji w tym zakresie.
  • Utrzymywanie magazynu materiałów niebezpiecznych w odpowiednim stanie technicznych oraz dokonywanie wymaganych przepisami okresowych przeglądów i kontroli w tym zakresie.
  • Zapewnienie prawidłowego oznakowania na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych (oznakowanie informacyjne oraz ostrzegawcze).
  • Wykonywanie kontroli wewnętrznych na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych oraz organizowanie usuwania stwierdzonych uchybień i usterek przez wyznaczonych do tego celu odpowiednich służb i pracowników.
  • Sprawowanie nadzoru w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych.
  • Organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Kierowanie akcją ratowniczą w przypadku wystąpienia awarii na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych.
 
Podczas składowania substancji niebezpiecznych regały powinny mieć odpowiednią wytrzymałość oraz stabilną konstrukcję. Dodatkowo powinny posiadać zabezpieczenia, które zapobiegną przewróceniu tych regałów. Materiały które mają dużą masę, mogą się łatwo stłuc oraz są niebezpieczne, powinny być przechowywane na najniższych półkach. Przy składowaniu materiałów, które mogą ulec samo zapaleniu należy ograniczyć wysokość składowania i stosować kominy wentylacyjne. Wiele z tych elementów mogą Państwo znaleźć w naszym sklepie jak i dodatkowe rozwiązania, które znacząco ułatwią magazynowanie substancji niebezpiecznych pod  poniższymi linkami jak i w innych kategoriach w naszym sklepie

 
Pamiętać należy również, iż niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:
 
2 m – od linii niskiego napięcia,
5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV,
10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV,
15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 
 
Niedopuszczalne jest pakowanie, składowanie, załadunek oraz transport materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami, stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania. W pomieszczeniu magazynowym powinny zostać wywieszone instrukcje, mające za zadanie informowanie pracowników o sposobie składowania, pakowania oraz załadunku i transportowania materiałów niebezpiecznych.
 
 
Literatura: